İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
İş güvenliği uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı
belgesine sahip, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarında çalışma hayatını denetleyen müfettişler ile mühendislik veya mimarlık
eğitimi veren fakültelerin mezunları ile teknik elemanı ifade eder.
AKKAŞ OSGB bünyesinde sınıflarda (A-C) belgeli ve tecrübeli İş Güvenliği Uzmanları istihdam etmekte ve bu uzmanlar
aracılığıyla, mevzuat çerçevesinde iş yerlerine ihtiyaç duydukları iş güvenliği ile ilgili tüm teknik hizmetleri ve eğitim
hizmetlerini vermektedir. AKKAŞ OSGB ile  firmanızın tehlike sınıfına uygun ve çalışan sayınızın gereklilikleri karşılayacak
şekilde görevlendirilen her İş Güvenliği Uzmanı 29.12.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan İş Güvenliği
Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Eğitimleri hakkındaki Yönetmelik ve İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
kapsamında bulunan tüm yükümlülükleri yerine getirmekle sorumludur.
AKKAŞ OSGB olarak İş Güvenliği konusunda şu temel hizmetleri vermekteyiz:
İş Güvenliği Hizmetlerimiz
· İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
· İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
· İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
· Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
· Yıllık Eğitim Planı hazırlamak
· İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
· Risk Değerlendirmesi yapmak
· Acil Durum Planı hazırlamak
· İç Yönetmelik hazırlamak
· İş İzni Prosedürü hazırlamak
· Çalışma talimatları hazırlamak
· Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
· Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
· Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek
· Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek
· Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak
· Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
· Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak
· Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek
· Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek
· İş makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
· Kaldırma makinelerinin periyodik kontrollerini takip etmek
Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrollerini takip etmek

İş güvenliği uzmanlarının görevleri

MADDE 7 - (1) İş güvenliği uzmanlarının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Rehberlik;
1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı,
seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu
donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına
ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene önerilerde bulunmak.
2) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri işverene yazılı olarak bildirmek.
3) İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve tekrarlanmaması için alınacak
önlemler konusunda çalışmalar yaparak işverene önerilerde bulunmak.
4) İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana, ekipmana veya işyerine
zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması konusunda çalışma yapmak ve işverene önerilerde
bulunmak.

b) Risk değerlendirmesi;
1) İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve uygulanmasına katılmak, risk
değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve
takibini yapmak.
c) Çalışma ortamı gözetimi;
1) Çalışma ortamının gözetiminin yapılması, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği yapılması gereken periyodik
bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek.
2) İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu konuda işverene önerilerde
bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının
hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı
doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.
ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt;
1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanması konusunda çalışma yaparak
işverenin onayına sunmak ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek.
2) Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim sonuçlarının kaydedildiği yıllık
değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği halinde EK-2’deki örneğine uygun olarak hazırlamak.
3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
4) Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlayarak
işverenin onayına sunmak ve uygulamasını kontrol etmek.
5) Bakanlıkça belirlenecek iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularla ilgili bilgileri, İSG KATİP’e bildirmek.
d) İlgili birimlerle işbirliği;
1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması
için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.
2) Bir sonraki yılda gerçekleştirilecek iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri
hekimiyle birlikte hazırlamak.
3) Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak,
4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

Bu çerçevede mevzuat gereği sorumluluğumuz altında olan hizmetler şunlardır:
· İşyerlerinde çalışma ortamlarının iş güvenliği açısından teknik kontrolünün ve güvenli çalışma ortamının sürekliliğinin
sağlanması,
· Çalışmaların mevzuatlara uygun olarak yürütülmesinin sağlanması, her an denetimlere hazır hale getirilmesi,
· İş Güvenliği Kurulunun oluşturulması, toplantıların belirlenen sürelerde düzenli olarak yapılması, alınan kararların
uygulanması, denetim-gözetim ve raporlama çalışmalarının yapılması,
· İş Güvenliği ile ilgili gerekli tüm eğitimlerin verilmesi (İşe Giriş Eğitimleri, Temel İSG Eğitimleri, Mesleki Teknik
Eğitimler, Risk Değerlendirme Eğitimleri, Acil Durum Eğitimleri ve Tatbikatlar, İlkyardım Eğitimleri vs),
· İş Güvenliği ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlarla olan her türlü plan, program ve çalışmaların koordinasyonu ve takibi
hizmetlerinin verilmesi.

Kanunen İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı aşağıdakileri yapmak ve/veya yaptırmak zorundadır:
· İş sağılığı ve güvenliği kuruluna katılarak çalışma ortamının gözetimi ile ilgili çalışmalarda bulunmak, danışmanlık
yapmak ve kurulda alınan kararların uygulanmasını takip etmek,
· Kurulun eğitilmesi,
· Acil durum planı ve Acil eylem organizasyonunun takibinin yapılması,
· Risk analizinin güncellenmesi ve kontrolü ile ilgili çalışmaların yapılması,
· Düzeltici ve önleyici faaliyetler listesi hazırlayarak uygulamaya konulmasını sağlamak,
· Acil durum ekiplerinin kurulması ve görevlerinin belirlenmesi,
· Yıllık eğitim planlarını hazırlayarak eğitimleri verilmesi ve /veya verdirilmesi,
· Çalışma talimatları ve makine kullanım ve bakım talimatlarının hazırlatılması,
· İç denetimlerin yapılması, raporlanması,
· İç yönetmeliğin oluşturulması,
· Tatbikatların yaptırılması.
Tüm bu görevler  Akkaş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak sorumluluğumuz altında mevzuata uygun, yüksek
kalitede yerine getirilmektedir.
Site İçi Arama Motoru :

OSGB 1138 Nolu yetkili ortak sağlık güvenlik birimi
Akkaş KVKK        KVKK Uyum Kapsamında İnternet Gizlilik Çerez Politikası
AnasayfaKurumsalHizmetlerimizKütüphaneiletişim